Klik hier voor een word-document

 

Model arbeidsovereenkomst

 

Tussen: ..........

 

kantoorhoudende te ..........

 

in het vervolg aan te duiden als werkgever;

 

en ..........

 

wonende te ..........

 

in het vervolg aan te duiden als stagiaire.

 

1.
Met ingang van .......... is stagiaire in het kader van de stage als bedoeld in artikel 9b Advocatenwet, zulks op basis van voltijd/dan wel ..... uur per week in loondienst van werkgever. (1) Onder stagiaire wordt in deze arbeidsovereenkomst verstaan de werknemer die stagiaire is in de zin van de Advocatenwet alsmede de werknemer van wie de beëdiging als advocaat kort na aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt beoogd.

(1) De arbeidsovereenkomst gaat uit van voltijd arbeid (40 uur). Gelet op het bepaalde bij artikel 9b, tweede lid, Advocatenwet wordt de stage van stagiaires in deeltijd naar evenredigheid verlengd. Het minimaal aantal uren dat in deeltijd kan worden gewerkt is 24 uur per week (artikel 4, eerste lid, Stageverordening 2012).

 

2.
Alternatief 1: De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd zonder proeftijd.
Alternatief 2: De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de bepaalde tijd van de duur van de stage.
Alternatief 3: De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van drie jaar en [3-6] maanden.

 

3.
De verhouding tussen partijen is er een in de zin van artikel 7:610 BW. Stagiaire zal echter slechts gehouden zijn de aanwijzingen van werkgever op te volgen voor zover verenigbaar met zijn onafhankelijkheid als advocaat.

 

4.
Beide partijen verbinden zich ten opzichte van elkaar zich te houden aan de   bepalingen van de Advocatenwet en alle op grond van die wet vastgestelde  verordeningen.

 

5.
Het bruto-maandsalaris van de stagiaire zal, afgezien van indexering, vanaf het moment van indiensttreding bedragen:

a)       gedurende het eerste jaar: € 2.207;

b)       gedurende het tweede jaar: € 2.516;

c)       gedurende het derde jaar: € 2.795;

d)       daarna: een door partijen nader overeen te komen bedrag tenminste gelijk aan het onder c. genoemde bedrag, zoals dat krachtens artikel 6 zal zijn aangepast.

 

6.
Met ingang van 1 januari van ieder jaar wordt het salaris overeenkomstig de consumentenprijsindex geïndexeerd (2006 = 100), peildatum oktober.

 

7.
Werkgever zal de bijzondere kosten die stagiaire in redelijkheid in verband met de uitoefening van zijn beroep heeft gemaakt volledig vergoeden. De cursuskosten, verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten, komen voor rekening van de werkgever. (2)

Alternatief 1: De cursuskosten, verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten, komen voor ten minste (….%) voor rekening van de werkgever. (3)
Alternatief 2: De cursuskosten, verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten, komen voor rekening van de werkgever, tenzij stagiaire gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief het kantoor verlaat, of in het geval dat de stagiaire na afloop van de stage een aanbod tot het aangaan van een     medewerkersovereenkomst afwijst. (4)

(2) Desgewenst kunnen werkgever en stagiaire anders overeenkomen. Let op: Vanaf  de voorjaarscyclus 2011 wordt BTW berekend over de beroepsopleiding. Een afwijkende afspraak tussen de stagiaire en werkgever kan gevolgen hebben voor de BTW-aftrek.

(3) Ter beoordeling van de Raad van Toezicht kunnen werkgever en stagiaire afspraken maken voor een verdeling van de kosten van de Beroepsopleiding Advocaten.

(4) Ter beoordeling van de Raad van Toezicht kunnen partijen in de arbeidsovereenkomst een staffel opnemen voor de verdeling van de kosten bij vertrek van de stagiaire.

 

8.
Het salaris en de onkostenvergoeding worden uitbetaald uiterlijk binnen een week na afloop van de maand waarover het salaris strekt.

 

9.
Stagiaire heeft recht op vakantie met behoud van salaris gedurende tenminste 23 werkdagen per jaar, waarvan hij tenminste 15 werkdagen aaneengesloten kan opnemen.

De vakantiebijslag bedraagt 8% van het bruto-jaarsalaris.

 

10.
Werkgever zorgt ervoor dat stagiaire adequaat verzekerd is tegen aansprakelijkheid wegens beroepsfouten, welke gemaakt kunnen worden met betrekking tot alle werkzaamheden, die door de wet of werkgever c.q. het kantoor worden opgedragen.
Indien aan vorengenoemde verzekering een bedrag aan eigen risico is verbonden, dan wel indien de schadesom de verzekerde som te boven gaat, dient de werkgever deze bedragen voor zijn rekening te nemen. De premies zijn voor rekening van werkgever.

 

11.
In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de stagiaire zal de werkgever het salaris van de stagiaire voor 100% doorbetalen, gedurende ten minste 26 weken.

 

12.
Werkgever in de persoon van patroon draagt zorg voor een zo goed mogelijke opleiding van stagiaire. Hij zorgt ervoor dat stagiaire regelmatig wordt begeleid door een daarvoor geschikte advocaat. Hij stelt stagiaire in de gelegenheid tijdens kantoortijd deel te nemen aan de activiteiten van de Jonge Balie, de Stichting Jonge Balie Nederland en aan de voor zijn opleiding nuttige bijeenkomsten. Werkgever in de persoon van patroon stelt stagiaire in de gelegenheid tijdens kantooruren de Beroepsopleiding Advocaten en andere verplichte opleidingsmaatregelen bij te wonen en de voor deze opleiding aangegeven tijd aan voorbereiding te besteden.

 

13.
Beide partijen zijn bekend en gaan akkoord met de landelijke Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires.