Problemen met uw advocaat


Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. Misschien is hij slecht bereikbaar. Of u bent het niet eens met zijn declaraties. Misschien komt hij zijn afspraken met u niet na. Of het bevalt u niet hoe hij uw zaak aanpakt. In zulke gevallen is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 
Bespreek uw probleem met uw advocaat

Heeft u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem, ook als het om geld gaat. Misschien heeft u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

 

Klacht indienen bij het kantoor

Als u een probleem heeft met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. Hier kunt u klagen als de advocaat niet doet wat hij u heeft beloofd. Ook kunt u hier klagen over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Als u het niet eens bent met de hoogte van de rekening kunt ook het beste bij het kantoor klagen. De tuchtrechter gaat namelijk niet over de hoogte van rekeningen.

Als u een klacht indient bij het kantoor wordt de klacht behandeld volgens de kantoorklachten-regeling. Iedere advocaat heeft een kantoorklachtenregeling. Informeer hiernaar bij uw advocaat, liefst zo snel mogelijk. Niet dat er vaak iets misgaat, maar dan hebt u alvast alle informatie voor het geval dat.

In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de voor u en uw advocaat beste oplossing van het probleem.

Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur. Een kantoor mag zelf een onafhankelijke derde kiezen. In de kantoorklachtenregeling en in de algemene voorwaarden kunt u vinden welke instantie het kantoor heeft gekozen. Deze instantie mag een bindende uitspraak doen.

 

Klacht indienen bij de deken

Mocht dat niet baten, dan kunt u met uw klacht naar de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). Voordat u uw klacht echt indient kunt u de deken vragen om te bemiddelen tussen u en uw advocaat. De deken bekijkt dan de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Als de bemiddeling niet slaagt, kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen.

De deken kan bemiddelen of een onderzoek instellen naar uw klacht. Daarbij volgt hij de leidraad dekenale klachtbehandeling. De deken probeert alleen te bemiddelen als u niet al eerder heeft gevraagd aan de deken om te bemiddelen. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. Daarmee eindigt de rol van de deken. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor het indienen van een klacht bij de deken:

Model klachtformulier

Model klachtformulier

Iemand machtigen voor optreden in klacht (uit naam van Stichting / Vereniging / NV / BV)
Iemand machtigen voor optreden in klacht (uit naam van natuurlijk rechtspersoon)

Tuchtrechter

Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De klager kan de deken altijd verzoeken om de klacht door te sturen naar de tuchtrechter. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Als u wilt dat de klacht hoe dan ook aan de tuchtrechter wordt voorgelegd, kunt u dat vragen. De deken zal dan niet proberen te bemiddelen. Houdt u er wel rekening mee dat u € 50, - griffierecht moet betalen als u uw klacht wil voorleggen aan de tuchtrechter.

De tuchtrechter beoordeelt of de advocaat zich aan de regels heeft gehouden. De raad van discipline is de tuchtrechter. De raad van discipline kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat.

Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in princi­pe geen schadevergoeding vaststellen. Als u een schadevergoeding wil, kunt u tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de civiele rechter. Wel kan de raad van discipline een bijzondere voorwaarde aan de maatregel koppelen. Bijvoorbeeld: als de advocaat de schade vergoedt, vervalt de maatregel. Het gaat daarbij om bedragen die eenvoudig zijn vast te stellen met een maximum van € 5.000,-. Voor een schadevergoeding kunt u ook tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de civiele rechter.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline (http://www.raadvandiscipline.nl/site/), dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het hof van discipline in ‘s-Hertogenbosch (http://www.hofvandiscipline.nl/site/). De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en kan besluiten dat de raad van discipline de juiste maatregel heeft opgelegd, of hij kan besluiten tot het opleggen van een lichtere of een zwaardere maatregel. Ook het hof van discipline kan als bijzondere voorwaarde stellen dat de advocaat de door zijn gedrag veroorzaakte schade vergoedt. Met de uitspraak van het hof van discipline is de tuchtrechtelijke procedure afgelopen.

Meer informatie
Folder klachten over een advocaat