melding VAN ADVOCATEN BIJ DE DEKEN I.V.M. BEDREIGING

 

 

Bedreiging
Bedreiging van hulpverleners - door slachtoffers zelf of omstanders - in de uitoefening van hun taak is geen sporadisch voorkomend verschijnsel meer. Ook advocaten worden met enige regelmaat bedreigd in de uitoefening van hun praktijk, door of namens wederpartijen dan wel door de eigen - voormalige - cliënt. Dit is weliswaar van alle tijden, maar het lijkt steeds vaker voor te komen. Inmiddels blijven ook dekens niet buiten schot.

Tussen de dekens en het OM zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de procedure bij bedreigingen. De arrondissementsparketten beschikken over speciale units, die bedreiging van hulpverleners en ook van advocaten in behandeling nemen, de unit Bewaken, Beveiligen & Crisisbeheersing (BB&C).

Deze OM-medewerkers worden door de Hoofdofficier geïnformeerd na een dreigingsmelding door de deken. Zij nemen dan contact op met de betreffende advocaat om naar aanleiding van diens inlichtingen goed gefundeerd een risico-analyse te maken, op basis waarvan zij passende maatregelen voorstellen c.q. nemen, in overleg met de bedreigde advocaat c.q. het advocatenkantoor.

De ervaring is al jarenlang dat alle bedreigingen serieus genomen moeten worden. Om dit optimaal te bereiken, is besloten dat op hoog niveau gemeld wordt, rechtstreeks bij het OM. Voor een goed inzicht is de registratie van bedreigingsincidenten van belang. Hierdoor kan een zo duidelijk beeld worden verkregen van de bedreigingen naar aard, oorzaak en effect, zodat beleid kan worden ontwikkeld om zo adequaat mogelijk te kunnen optreden in voorkomende gevallen.

 

Meldingsprocedure
Indien bij u of uw kantoor bedreigingen - mondeling/fysiek, telefonisch dan wel schriftelijk (per post, fax of e-mail) - binnenkomen, waarvan u meent dat deze moeten worden opgevolgd, wordt u verzocht daarover met de deken (via het bureau van de orde 073-6911786) contact op te nemen, liefst met een duidelijke schets van de casus.

Let op: u kunt de deken mr. Jan Frederik Schnitzler en adjunct-secretaris Inge Minkenberg ook altijd mobiel bereiken, ook buiten kantoortijden en in het weekend. De mobiele nummers zijn vermeld op het beveiligde gedeelte van deze website:

https://www.advocatenorde-oostbrabant.nl/16179/.html

De deken zal u de procedure uitleggen en u vragen - indien mogelijk - de casus kort puntsgewijs in een e-mail aan de deken rechtstreeks uiteen te zetten.

De deken zal een snelle eerste en summiere telefonische screening doen, waarna - steeds in overleg met de betrokken advocaat - gemeld wordt bij de Hoofdofficier van Justitie. Dit gebeurt direct telefonisch, opgevolgd met een bevestiging van de melding per e-mail, gebaseerd op de e-mail van de betrokkene(n); deze e-mail wordt gelijktijdig doorgezonden aan de unit BB&C. De HOvJ meldt de bedreiging door aan het hoofd van de unit BB&C. BB&C medewerkers nemen vervolgens contact op met de betreffende advocaat voor onderzoek ter plaatse en de risico analyse. Doorgaans is dit een bijzonder snelle opvolging, soms binnen het kwartier. De BB&C medewerkers bespreken met de advocaat hun analyse, advies en de daaruit voortvloeiende acties, koppelen terug naar de HOvJ en/of de regio officier. Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot een rechtstreeks contactpersoon bij het OM, zodat indien nodig snelle opvolging gewaarborgd is en niet via het politie traject hoeft te worden gewerkt.
De communicatie tussen deken en HOvJ is snel en goed, evenals met de president van de rechtbank in voorkomende gevallen, ook buiten kantooruren.

Opvolging
Nadat de afwikkeling met het BB&C team heeft plaatsgevonden wordt contact met advocaat-melders opgenomen om te horen hoe e.e.a. is verlopen, zowel wat betreft de kwestie als met betrekking tot de wijze van opvolging door BB&C (snelheid, overleg kwaliteit, acties etc.).
Eenmaal per jaar wordt door de deken met de HOvJ en de leider van het BB&C team geëvalueerd hoe de meldingen en opvolgingen zijn verlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de door advocaten teruggekoppelde informatie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten slotte:

Het is van belang dat advocaten die extra risicovol werk verrichten of zich afvragen of veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, gelet op de aard van de zaak die zij gaan behandelen, daarover snel en zorgvuldig worden geadviseerd door experts. Advocaten kunnen daarvoor vanaf heden op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur telefonisch contact opnemen met de NOvA via nummer: 070 335 35 84. Het secretariaat zal de betrokken advocaat vervolgens met de algemeen secretaris doorverbinden. Zij zal er vervolgens voor zorgdragen dat er snel contact met de NCTV wordt gelegd.

En uiteraard kunt u in het voorkomende geval uw vragen (eerst) altijd aan mij voorleggen. Neemt u daarvoor bij voorkeur in eerste instantie contact op met het bureau van de orde van advocaten Oost-Brabant via 073-6911786.

Met vriendelijke groet,

Mr. Jan Frederik Schnitzler,

deken