De beëdiging

 

Toga

 

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Advocatenwet in werking getreden, waardoor er onder andere veranderingen zijn gekomen in de beëdigingsprocedure.

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 ingediend bij de raad van de orde (voorheen raad van toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en derhalve niet meer bij de griffie van de Rechtbank.

Stagiaires en advocaten met een stageverklaring die in het arrondissement Oost-Brabant beëdigd wensen te worden, dienen het verzoek in bij de raad van de orde aan het adres Leeghwaterlaan 26 te 5223 BA 's-Hertogenbosch.

 

Beëdiging advocaat-stagiaires

De Beroepsopleiding Advocaten duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen.

 

De procedure m.b.t. het INSCHRIJVINGSverzoek:

U gelieve het inschrijvingsverzoek digitaalvia onze website, in te dienen: 

Bij het inschrijvingsverzoek moeten de volgende stukken worden getoond c.q. overgelegd:

  1.  Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
  2.  ** Originele bul(len), d.w.z. óf alleen de Doctoraalbul of zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring met een kopie van deze bul(len) en civiel effect verklaring, alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten. 
  3.  Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres);  Indien u nog niet over een VOG beschikt, dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen;
  4. Indien van toepassing een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de orde van advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven; Verzoeker kan via deze link het aanvraagformulier downloaden. Het formulier dient volledig ingevuld te worden verzonden aan de orde van advocaten in het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven. 
  5.  Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd);
  6.  Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring

U gelieve het verzoek met bijlagen in 2-voud in te dienen.

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, diet overleg plaats te vinden met het bureau van de orde: 073-6911786 of info@advocatenorde-oostbrabant.nl.

Pas als het verzoek compleet is, met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de raad van de orde het verzoek ingediend. 

De stagiaire wordt vervolgens uitgenodigd voor een aan de beëdiging voorafgaand verplicht kennismakingsgesprek met de deken, mr. Jan Frederik Schnitzler en de adjunct-secretaris, mw. Inge Minkenberg.

**Bij dat kennismakingsgesprek kunt u de originele stukken als vermeld onder 2. tonen.
 
De raad van de orde beoordeelt het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.
 
Tenzij de raad weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de Rechtbank Oost-Brabant ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patronaat

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patronaat, andere werkgever dan advocatenkantoor

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patronaat, stagiaire-ondernemer

Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patronaat

  

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Nadat het aanvraagformulier voor de VOG, dat u kunt downloaden via deze link, door u is ingevuld dient u dit formulier eerst aan de raad van de orde van advocaten Oost-Brabant te zenden, Leeghwaterlaan 26, 5223 BA 's-HERTOGENBOSCH. Daar wordt het gedeelte van de raad van de orde ingevuld en voorzien van een stempel, waarna het aanvraagformulier aan u wordt teruggestuurd.

Daarna kunt u zich tot de gemeente wenden met het aanvraagformulier, zodat dit naar Jusititie kan worden gestuurd. Afhankelijk van de gemeente duurt dit traject circa 2 tot 4 weken.

 

BEËDIGINGSDATA:

De beëdigingszittingen vinden 4 x per jaar plaats om 16.00 uur.

Voor 2018 gelden de volgende data:

  • vrijdag 23 februari 2018
  • vrijdag 25 mei 2018
  • vrijdag 24 augustus 2018
  • vrijdag 30 november 2018.