Organisatie

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Oost-Brabant vormen met elkaar de orde van advocaten Oost-Brabant. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze.

Raad van dE ORDE


Naast de landelijke orde van advocaten is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke orde van advocaten. Deze plaatselijke orde van advocaten wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de (plaatselijke) Deken. De Deken en de leden van de raad van de orde zijn ook advocaten.

Samenstelling raad van de orde arrondissement Oost-Brabant

De deken heeft als kerntaak het houden van toezicht op de advocaten in het arrondissement Oost-Brabant. Het toezicht richt zich op het al dan niet naleven van diverse op de advocatuur van toepassing zijnde verordeningen en andere regelgeving.

De leden van de raad van de orde hebben ieder voor zich een portefeuille met een kerntaak en houden zich ook bezig met de toelating van stagiaires en opleidingsaangelegenheden. Daarnaast stellen de leden van de raad van de orde plaatselijk beleid vast en zijn zij belangenbehartigers van de Oost-Brabantse balie.

De raad van de orde vergadert maandelijks op het bureau van de orde. Ieder lid van de raad heeft zijn eigen portefeuille. Een lid van de raad van de orde voert daarvoor gesprekken met allerlei partijen en neemt deel aan vergaderingen van commissies van de orde Oost-Brabant.

Daarnaast is de raad van de orde, via het bureau van de orde, aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de advocatuur. De raad van de orde mag geen inhoudelijk juridisch advies geven. Daarvoor dient u zich tot een advocaat of bijvoorbeeld het Juridisch Loket te wenden. De (medewerkers van de) deken kan enkel op het gebied van het toezicht en het tuchtrecht adviseren.


Deken


De deken is lid van de raad van de orde en zit de vergaderingen van de raad van de orde voor. De deken behandelt klachten, adviezen, bemiddelingen en andere toezichtzaken. Vaak doet hij dit samen met medewerkers van het bureau orde van advocaten. Daarnaast licht hij de leden van de orde voor over voor hen van belang zijnde aangelegenheden en wijst hij advocaten aan als een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt om hem zijn diensten te verlenen (onder bepaalde voorwaarden). Ook voert de deken gesprekken met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Tevens neemt de deken maandelijks deel aan het Dekenberaad.


College van afgevaardigden


Het College van Afgevaardigden is een inspraakorgaan van de Nederlandse orde van advocaten, een soort advocatenparlement. Het College van Afgevaardigden oordeelt over besluiten van de algemene raad, het bestuur van de Nederlandse orde van advocaten. Van het College van Afgevaardigden maken advocaten, uit alle arrondissementen in het land, deel uit. Het College van Afgevaardigden bestaat uit zo’n 100 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement.

Samenstelling College van Afgevaardigden Oost-Brabant

Commissies


De raad van de orde in het arrondissement Oost-Brabant wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft ten minste één lid van de raad van de orde als lid. De commissies kunnen de raad van de orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.