BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING

ADVOCATUUR oost-brabant

 

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 in het arrondissement Oost-Brabant vastgesteld. Inmiddels is het beleid herzien en opnieuw vastgesteld door de deken op 27 september 2022. Dit nieuwe beleid treedt met terugwerkende kracht in per 1 juli 2022. 


Klik hier voor de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur Oost-Brabant 2022.